Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Facta Security

Regelende de rechtsverhouding tussen Facta Security, gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan de Filipijnenstraat 92, ingeschreven onder K.v.K nummer 58917527, en haar opdrachtgevers, leveranciers, afnemers etc.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Alarminstallatie

Een bij of op het object van klant geplaatste installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op een externe alarmcentrale.

Alarmopvolging

Het doorgeven van de door de alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door de klant aangegeven personen en/of instanties, en, indien overeengekomen, het op verzoek van klant ter plaatste instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.

Beveiligingsdiensten

Alle vormen van dienstverlening door Facta Security op het terrein van beveiliging en bewaking.

Diensten

De door Facta Security te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Externe Alarmcentrale

De door Facta Security benutte en aangewezen alarmcentrale van een derde.

Mobiele surveillance

Beveiligingsdienst door surveillanten van Facta Security die niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het bezoeken en controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

Object

Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de diensten betrekking hebben e.e.a. in de ruime zin van het woord.

Objectbeveiliging

Beveiligingsdiensten door personeel van Facta Security dat is gestationeerd op het object

Klant

De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Facta Security een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Facta Security

Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel advies en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Facta Security en klant waarvan de voorwaarden onderdeel van uitmaken

Personeel

Alle (hulp) personen, al dan niet in dienst bij Facta Security, die door Facta Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeen gekomen werkzaamheden.

Riskmanagement

Advisering, consultancy en (project)management door Facta Security op het gebied van beveiliging en bewaking.

Services

Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare diensten, door servicemedewerkers van Facta Security die zijn gestationeerd in of bij het object van klant.

Sleutels

Sleutels, keycard, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden verkregen.

Tarief

De vergoeding die de klant dient te betalen voor de overeengekomen diensten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen Facta Security en klant, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van een van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Facta Security zijn verricht.

 1. Facta Security is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door de klant van toepassing zijn verklaard, tenzij Facta Security die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In geval de klant zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of overeenkomsten prevaleren de algemene voorwaarden van Facta Security, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde daarvan afgeweken wordt.
 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

2.2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Facta Security zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Facta Security is slechts aan zo`n aanbieding offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door de klant schriftelijk wordt bevestigd. Indien door Facta Security geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.255 lid 2 van het Burgerlijk wetboek is Facta Security niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door klant van de aanbieding/offerte van Facta Security
 3. Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Facta Security tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaardt
 4. De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
 5. het verzenden van een opdrachtbevestiging door de klant of
 6. het schriftelijk bevestigen door Facta Security van een order, of
 7. het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art 2.2.1 door de klant, of
 8. de feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door Facta Security.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Algemeen

 1. De verbintenis van Facta Security is een inspanningsverplichting waarbij Facta Security de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Facta Security zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven. Alle eisen die door de klant aan diensten worden gesteld moeten met Facta Security nadrukkelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Facta Security het recht bepaalde diensten door derden te laten verrichten

3.2 Arbeidsomstandigheden en middelen

 1. Klant verplicht zich om Facta Security in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Facta Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Facta Security wordt verstrekt. Indien klant niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Facta Security het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van klant, waaronder kosten van het door Facta Security zelf verkrijgen van middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 2. Indien door Facta Security in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het object, draagt klant zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.
 3. Klant zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van Facta Security haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Klant zal Facta Security regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het personeel kunnen worden beschouwd.

3.3 Kleding

 1. Het personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Facta Security dragen, tenzij met klant nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

3.4 Beperking dienstverlening

 1. De dienstverlening door Facta Security is beperkt tot de diensten genoemd in de overeenkomst en de –voor zover van toepassing- object gebonden werkinstructies die in onderling overleg door klant en Facta Security worden opgesteld.
 2. In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen klant en een of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

3.5 Strafbare feiten

 1. Indien Facta Security een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan de klant. Klant is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbare feit. Facta Security behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Facta Security of indien klant door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Facta Security geschiedt onder verantwoordelijkheid van klant. Facta Security kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of klant ten gevolge van de aangifte. Klant vrijwaart Facta Security voor alle aanspraken dienaangaande.
 2. Kosten welke klant zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij Facta Security in rekening worden gebracht tenzij Facta Security hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3.6 Sleutels

 1. Sleutels die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Facta Security ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de overeenkomst van de overeenkomst door Facta Security bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Klant is gehouden de sleutels binnen twee maanden af te halen. Op verzoek van klant zal Facta Security aan opdrachtgever de sleutels doen toekomen. Facta Security is gerechtigd de kosten daarvan aan klant in rekening te brengen.
 2. Indien sleutels tijdens de looptijd van de overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht klant zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsysteem en nieuwe sleutels ter beschikking te stellen aan Facta Security. Facta Security is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurs termijn wordt verwezen naar art. 12. 5

Artikel 4 Tarief

4.1 Algemeen

 1. Klant is gehouden om het overeengekomen tarief voor de overeengekomen diensten volledig en tijdig te betalen. Klant heeft geen recht op korting of verrekening.
 2. De door Facta Security gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Prijswijziging

 1. Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhoging ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO kosten of premieverhoging, premieverhoging voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijging van directe en indirecte (externe) kosten, is Facta Security gerechtigd de met klant overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat nadat 3 maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Facta Security en klant de overeenkomst hebben gesloten

Artikel 5 Betaling

5.1 Facturering en betalingstermijnen

Klant is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Facta Security aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Klant is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die Facta Security maakt ter voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. Facta Security zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn door tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen: in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is klant dit hogere bedrag verschuldigd.

5.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting

 1. Indien klant de juistheid van een of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat klant niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van klant om de facturen van Facta Security te voldoen.
 2. Indien facturen van Facta Security niet tijdig worden voldaan heeft Facta Security het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat klant volledig aan zijn verplichting heeft voldaan.
 3. Indien de facturen van Facta security herhaaldelijk te laat worden betaald heeft Facta Security het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijn een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatste verzonden factuur.

5.3 Toerekening en betaling

 1. Door klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Keuze van de duur

Een overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele overeenkomst vastgelegd met inachtneming van artikel 2.2.

6.2 Onbepaalde tijd

Elk van de partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden

6.3 Bepaalde tijd

Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door klant of Facta Security bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

6.4 Ontbinding

Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken- tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast. Het rechtsgevolg bij ontbinding beperkt zich tot bevrijding voor de toekomst. Er ontstaan geen ongedaanmakingsverbintenissen.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Omschrijving

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Facta Security kunnen worden toegerekend, waardoor Facta Security niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigende gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Facta Security, stakingen elders voor zover Facta Security daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Facta Security aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

7.2 Gevolgen

 1.  In geval van overmacht is Facta Security zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Facta Security een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Facta Security heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreedt. Indien Facta Security zich beroept op overmacht heeft klant pas na zes maanden het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien Facta Security bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Facta Security verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van Facta Security. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Facta Security en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Facta Security worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

 

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Personeel

10.1 Eisen

Facta Security kiest het personeel voor de ten behoeve van de klant uit te voeren diensten aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het personeel op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Facta security vrij in de keuze van haar personeel. Indien het door Facta Security ingezette personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan de eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Facta Security op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van klant en na overleg met klant het betreffende personeelslid vervangen.

10.2 Inwerken en opleiding

Indien het noodzakelijk is dat personeel van Facta Security moet worden ingewerkt door klant en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor klant een opleiding moet volgen, dan komen de kosten voor rekening van klant.

10.3 Overname personeel

Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen personeel van Facta Security in dienst nemen en/of door personeel van Facta Security werkzaamheden voor hem of derden te laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van €15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van €1000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Facta Security op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Reclames

 1. Klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen door klant binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Facta Security. Indien Facta Security een klacht gegrond acht, zal Facta Security de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal Facta Security alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Beperkingen

 1. Facta Security is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door klant aan te tonen- grove schuld of opzet van Facta Security bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Facta Security is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Facta Security nimmer aansprakelijk.
 2. Facta Security is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing..
 3. Facta Security is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens klant verstrekte gegevens. Facta Security is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zij ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door klant opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon-, of telefax storingen, programmering fouten, storingen of verbreken van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
 4. De aansprakelijkheid van Facta Security is in ieder geval beperkt tot de hoogte van 75 % van de overeengekomen vergoeding van Facta Security van de betreffende werkzaamheden , met een maximum van €50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, of bij een duurcontract 75% van laatste 3 factuurbedragen gerekend vanaf het moment dat de aanspraak op schade is ontstaan.

12.2 Verweer personeel

Het personeel kan zich jegens de klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overkomst partij.

12.3 Vrijwaring

Klant vrijwaart Facta Security voor aanspraken van derden jegens Facta Security ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor Facta Security diensten verricht. Voorts vrijwaart klant Facta Security van vorderingen van personeel tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q tijdens het verrichten van diensten ten behoeve van klant, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Facta Security.

Artikel 13 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Geschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te `s Gravenhage, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien Facta Security verkiest. Op elke overeenkomst tussen Facta Security en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14

Bovengenoemde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door Facta Security treden per 23 oktober 2016 in werking.

Welkom bij beveiligingsbedrijf Facta Security Almere